คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

1. ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต

- การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณะ/สำนัก ตามโครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต (UBU Say No To Corruption) ประจำปี 2562 วันที่ 27พฤษภาคม 2562เวลา 08.30 - 13.00น. ณ ห้องแกรนบอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019053011034294.pdf

- การบรรยายพิเศษ โดย นายศุภชัย ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี หัวข้อ “หลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล” ให้แก่ อธิการบดี และผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย วันที่ 27พฤษภาคม 2562เวลา 08.30 - 13.00น. ณ ห้องแกรนบอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   http://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf

 

2. การเผยแพร่กฎหมายให้บุคลากรถือปฏิบัติ

   >>> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณ พ.ศ. 2551

   >>> พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

   >>> จรรยาบรรณของบุคลากร

           - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552

           - โปสเตอร์จรรยาบรรณของบุคลากร

           - คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร

  >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้และรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

  >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน

  >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562)

 

3. จัดให้มีการอบรม เรื่อง “มิติทางกฎหมายกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  

    ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบการบรรยาย

>>> อัยการโกเมท  ทองภิญโญชัย  หัวข้อ >>> กฎหมายการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>>> อัยการจันทิมา  ธนาสว่างกุล  หัวข้อ >>> หลักพื้นฐานการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐในมิติทางกฎหมายและทางการปกครอง

วีดิทัศน์การบรรยาย

สรุปผลการประเมินโครงการอบรม