คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประเมินสมรรถนะ

>>> ตารางอบรมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ รายละเอียด

 

>>> ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวันที่ 13 กันยายน 2560 จากห้องพิบูลมังสาหาร เป็น ห้องปฏิบัติการ 2c 10-11 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รายละเอียด

 

>>> ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถฯ  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและพนักงานฯ ปี 2560

>>> ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  รายละเอียด

>>> ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  รายละเอียด

>>> ด้านทักษะการคำนวณ  รายละเอียด

>>> ด้านทักษะการจัดการข้อมูล  รายละเอียด

>>> ด้านความรู้เรื่องกฏหมายฯ รายละเอียด

>>> ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  รายละเอียด

 

>>> ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบฯ เรื่อง รายชื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและพนักงานฯ ปี 2560 รายละเอียด

>>> ด้านความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

>>> ด้านความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

>>> ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

>>> ด้านทักษะการคำนวณ

>>> ด้านทักษะการจัดการข้อมูล

>>> ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

>>> ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง แก้ไขประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหารฉบับประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (แก้ไขเกณฑ์การประเมินทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์) รายละเอียด

>>> ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง แก้ไขประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (แก้ไขระยเวลาและสถานที่ในการประเมิน Pre-test ด้านความรู้ความสามารถฯ) รายละเอียด

>>> ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง แก้ไขประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหารฉบับประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (แก้ไขประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน Pre-test) รายละเอียด