คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เครือข่าย Internet / E-mail

      สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอีเมล์ เพื่อให้สะดวกต่อการเชื่อมต่อ การใช้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ดังนี้

 UBU Account
@ ระบบตรวจสอบ Account คลิก
@ ระบบเปลี่ยนรหัสผ่าน คลิก
Google Account (@ubu.ac.th) คลิก
Microsoft Account (@live.ubu.ac.th)
@ ระบบตรวจสอบ Account คลิก
@ Microsoft Office 365 คลิก
@ Microsoft Azure for Education คลิก
ระบบ UBU-WiFi+ คลิก
 ระบบ Eduroam คลิก
ระบบ VPN คลิก  

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร.045-353-106 , 045-353113 โทรภายใน 3106, 3107, 3113, 1511