วิดิทัศน์แนะนำคณะ Recommendations (English Version)
 
    ข่าวการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาตาม มติที่ประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    หนังสือแจ้งเวียน
แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ประจำปี2560-2564
หนังสือแจ้งเวียนทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 1) รับรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
นายกสภาทนายความบรรยายพิเศษ
กิจกรรมเดินเท้าเล่าวัฒนธรรมสักการะหลวงปู่ชา
กิจกรรมทั้งหมด (+103) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
   การนัดบรรยาย  
 
อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา1/2561
                            วัน/เวลา                                      วิชา ห้องบรรยาย �ผู้บรรยาย �
24 ธันวาคม 2561 / 08.45 -11.00 น. หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย CTB201 ศ.พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
28 ธันวาคม 2561 / 08.00 - 14.00 น. วิชากฎหมายอาญา ภาคความผิด CLB2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษย์
4 มกราคม 2562 / 14.00 - 16.00 น.
หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย CLB2305 อ.สมบัติ วอทอง
7 มกราคม 2562 / 14.00 - 16.00 น. หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย CLB2305 อ.สมบัติ วอทอง
11 มกราคม 2562 / 14.00 - 16.00 น. หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย CLB2305 อ.สมบัติ วอทอง
12 มกราคม 2562 / 08.00 - 16.00 น. วิชากฎหมายอาญา ภาคความผิด CLB2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษย์
14 มกราคม 2562 / 14.00 - 16.00 น. หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย CLB5202 อ.สมบัติ วอทอง
20 มกราคม 2562 / 09.50 - 12.00 น. หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย CLB5202 ดร.ถวัลย์ รุยาพร
2 กุมภาพันธ์ 2562 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายควบคุมฝ่ายปกครอง CLB2305 ดร.บุบผา  อัครพิมาน
3 กุมภาพันธ์ 2562 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายควบคุมฝ่ายปกครอง CLB2305 ดร.บุบผา  อัครพิมาน
23 กุมภาพันธ์ 2562 / 10.00 - 12.00 น. หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย XXXXX ดร.คณิต  ณ นคร
24 กุมภาพันธ์ 2562 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 CLB2305 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
2 มีนาคม 2562 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 CLB2305 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
3 มีนาคม 2562 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 CLB2305 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
11 มีนาคม 2562 / 17.00 - 20.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 CLB2305 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
30 มีนาคม 2562 / 09.00 - 16.00 น. หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่น CLB2305 ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
31 มีนาคม 2562 / 09.00 - 16.00 น. หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่น CLB2305 ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
 
 บรรยายเสริม/ชดเชย/ติว ภาคการศึกษา1/2561
วัน/เวลา วิชา ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย
       


LawMedias

 

 

 

 

 

Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 80,698 ครั้ง