วิดิทัศน์แนะนำคณะ Recommendations (English Version)
 
    ข่าวการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขสำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์61(ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 21 ก.พ.61)
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+3) >>
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร คณะนิติศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุไทย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ป.ป.ช.07
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    หนังสือแจ้งเวียน
รายชื่อตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ไทย-อังกฤษ)
แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ประจำปี2560-2564
หนังสือแจ้งเวียนทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ขอยกเลิกการจัดโครงการอบรม หลักสูตร การบริหารงานบุคคลในระบบใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมหลักสูตร บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561
คู่มือการสืบค้นกฎหมาย ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
พิธีส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกลับบ้าน(คณะนิติศาสตร์และ...
คณะนิติศาสตร์จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสเนื่องใน...
กิจกรรมทั้งหมด (+73) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารคณะนิติศาสตร์
26 เมษายน 2561
ประชุมสำนักงานเลขานุการประจำเดือน
27 เมษายน 2561 ถึง -
ประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
10 พฤษภาคม 2561
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด (+32) >>
 
   การนัดบรรยาย  
 
อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา2/2560
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคความผิด 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 / 10.00 - 15.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อาจารย์สมบัติ  วอทอง
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคความผิด 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 / 10.00 - 15.00 น. หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ 2305 อาจารย์สมบัติ  วอทอง
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (ประกาศงดบรรยาย) 2305 อาจารย์ ไกรสร  บารมีอวยชัย
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายคนต่างด้าว 2205 รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 / 10.00 - 12.00 น. หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ (ประกาศงดบรรยาย) 2305 อาจารย์สมบัติ  วอทอง
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล 2305 รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 /09.00 - 16.00 น. กฎหมายควบคุมฝ่ายปกครอง 2305 อาจารย์บุบผา  อัครพิมาน
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2303 อาจารย์พงศ์  ทีปต์ธนากร
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายควบคุมฝ่ายปกครอง 2305 อาจารย์บุบผา  อัครพิมาน
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 / 09.00 - 16.00 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2303 อาจารย์พงศ์  ทีปต์ธนากร
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 / 10.00 - 15.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อาจารย์สมบัติ  วอทอง
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2305 อาจารย์พงศ์  ทีปต์ธนากร
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2305 อาจารย์พงศ์  ทีปต์ธนากร

บรรยายเสริม/ชดเชย ภาคการศึกษา2/2560
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
       


LawMedias


 

 

 

Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 44,774 ครั้ง