ข่าวการศึกษา
ปฏิทินการดำเนินงานนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียน 1/2560 (ปี 2 - 5) และแบบฟอร์ม กยศ.101 - 103
หลักสูตรวิชาโท กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หลักสูตรใหม่ 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
การให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กำหนดการ
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาเยาวชนต้นแบบยุติธรรมชุมชน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว...
กิจกรรมทั้งหมด (+47) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
   การนัดบรรยาย  

อาจารย์พิเศษ
วัน/เวลา วิชา/ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย
วันที่ 12 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายลักษณะพยาน
ห้อง CLB2305
อ.ธานี สิงหนาท
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
วันที่ 17 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 14.00 น.
วิชากฎหมายอาญา ภาคความผิด
ห้อง CLB2305
ศ.ดร.ทวีเกียรติ �มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ 18 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
ห้อง CLB2305
อ.ไกรสร �บารมีอวยชัย
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
วันที่ 19 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา�
ห้อง CLB2305
อ.ธานิศ �เกศวพิทักษ์
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
วันที่ 24 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 14.00 น.
วิชากฎหมายอาญา ภาคความผิด
ห้อง CLB2305
ศ.ดร.ทวีเกียรติ �มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ 25 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 1600 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2
ห้อง CLB2305
อ.ไกรสร �บารมีอวยชัย
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
วันที่ 26 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ห้อง CLB2305
อ.ธานิศ �เกศวพิทักษ์
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
วันที่ 31 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 14.00 น.
วิชากฎหมายอาญา ภาคความผิด
ห้อง CLB2305
ศ.ดร.ทวีเกียรติ �มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ 31 มี.ค. 60
เวลา 14.00 - 20.00 น.
วิชากฎหมายศุลกากร
ห้อง ประชุมสมบัติ วอทอง
อ.สมพงศ์ �หลักศิลากุล
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายศุลกากร
วันที่ 1 เม.ย. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ห้อง CLB2305
รศ.พันธ์ุทิพย์ �กาญจนจิตรา สายสุนทร
วันที่ 23 เม.ย. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
ห้อง CLB2305
อ.ไกรสร �บารมีอวยชัย
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
วันที่ 30 เม.ย. 60
เวลา 09.00 - 13.00 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
ห้อง CLB2305
อ.ไกรสร �บารมีอวยชัย
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
วันที่ 29 เม.ย. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ห้อง CLB2305
รศ.พันธุ์ทิพย์ �กาญจนจิตรา สายสุนทร

บรรยายเสริม/ชดเชย/งดบรรยาย
วัน/เวลา วิชา/ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย
	LawMedias

	กฎหมายน่ารู้

กฏหมายน่ารู้ทั้งหมด >>�2
� �
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 20,908 ครั้ง