วิดิทัศน์แนะนำคณะ Recommendations (English Version)
 
    ข่าวการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาที่คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับรองการสำเร็จการศึกษาในการประชุมวันที่ 9 สิงหาคม 2561
มคอ.3 ภาคต้นปีการศึกษา 2561(59)
มคอ.3 ภาคต้นปีการศึกษา 2561(54)
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+5) >>
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+1) >>
 
 
    หนังสือแจ้งเวียน
รายชื่อตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ไทย-อังกฤษ)
แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ประจำปี2560-2564
หนังสือแจ้งเวียนทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
หลักสูตรอบรมกฎหมาย โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือการสืบค้นกฎหมาย ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู คณะนิติศาสตร์ 2561
ราตรีนิติศาสตร์สัมพันธ์ 2561
กิจกรรมทั้งหมด (+93) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ประจำเดือน
20 กันยายน 2561
ประชุมผู้บริหารคณะนิติศาสตร์
27 กันยายน 2561
ประชุมสำนักงานเลขานุการประจำเดือน
28 กันยายน 2561
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด (+12) >>
 
   การนัดบรรยาย  
 
อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา1/2561
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  2305 อ.ยุทธนา  คุ้มมี
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 / 18.00 - 20.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 2305 พ.ต.ท.ดร.สมนึก  เขมทองคำ
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 2305 อ.ยุทธนา  คุ้มมี
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 / 18.00 - 20.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 2305 พ.ต.ท.ดร.สมนึก  เขมทองคำ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 / 18.00 - 20.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 2305 พ.ต.ท.ดร.สมนึก  เขมทองคำ
วันศุกรฺ์ที่ 24 สิงหาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 / 18.00 - 20.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 2305 พ.ต.ท.ดร.สมนึก  เขมทองคำ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1 2305 อ.ยุทธนา  คุ้มมี
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 / 18.00 - 20.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 2305 พ.ต.ท.ดร.สมนึก  เขมทองคำ
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1 2305 อ.ยุทธนา  คุ้มมี
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 / 18.00 - 20.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 2305 พ.ต.ท.ดร.สมนึก  เขมทองคำ
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 / 08.00 - 16.00 น. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2305 ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 / 08.00 - 16.00 น. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2305 ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
 
บรรยายเสริม/ชดเชย/ติว ภาคการศึกษา1/2561
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
วันพุธที่ 12 กันายน 2561 18.00 - 20.00 น.
กฎหมายภาษีอากร 2209 อ.กิตติยา  พรหมจันทร์


LawMedias
 

 

 


Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 64,546 ครั้ง