ข่าวการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2559
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ขอเชิญร่วมค่ายเยาวชนพิทักสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 8 ในวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเหมาพิมพ์วารสารวิชาการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)
ข่าวอื่นๆทั้งหมด (+2) >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ...
สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อรับเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ ...
กิจกรรมทั้งหมด (+16) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
พิธีพระราชธานปริญญาบัตร
10 ธันวาคม 2559 ถึง 13 ธันวาคม 2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการประกัณคุณภาพการศึกษา
15 ธันวาคม 2559 ถึง 16 ธันวาคม 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2
23 ธันวาคม 2559
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
   การนัดบรรยาย  
           
 
อาจารย์พิเศษ
 
บรรยายชดเชย/เพิ่มเติม
                                                                                                                
วัน/เวลา
วิชา/ห้องบรรยาย
ผู้บรรยาย
วันที่ 19 - 20 พ.ย. 59
เวลา 09.00 - 12.00 น.
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย/
CLB2214
อาจารย์บรรลือ  คงจันทร์
 
วันที่ 6 พ.ย. 59
เวลา 09.00 - 16.00 น.
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1
/CLB2214
อาจารย์สมนึก  เขมทองคำ
 
วันที่15 - 16 ต.ค. 59
เวลา 09.00 - 12.00 น.
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย/
CLB2205
อาจารย์บรรลือ  คงจันทร์
 
วันที่ 7 ตุ.ค .59
เวลา 08.00 - 12.00 น.
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป/
CLB2305
อาจารย์ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
 
 
วัน/เวลา
วิชา/ห้องบรรยาย
ผู้บรรยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

*                                                                      กฎหมายน่ารู้                                                                         *

กฏหมายน่ารู้ทั้งหมด >> 2
   
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 7,647 ครั้ง