ข่าวการศึกษา
หลักสูตรวิชาโท กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หลักสูตรใหม่ 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2559
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
เสวนาทางวิชาการในหัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในงานวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
ประชุมจัดทำแผนบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ...
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศสมาคมอาเซียน ประ...
กิจกรรมทั้งหมด (+40) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
   การนัดบรรยาย  
 
อาจารย์พิเศษ  
วัน/เวลา วิชา/ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย  
วันที่ 12 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายลักษณะพยาน
ห้อง CLB2305
อ.ธานี สิงหนาท
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 
วันที่ 17 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 14.00 น.
วิชากฎหมายอาญา ภาคความผิด
ห้อง CLB2305
ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 
วันที่ 18 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
ห้อง CLB2305
อ.ไกรสร  บารมีอวยชัย
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
วันที่ 19 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ห้อง CLB2305
อ.ธานิศ  เกศวพิทักษ์
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 
วันที่ 24 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 14.00 น.
วิชากฎหมายอาญา ภาคความผิด
ห้อง CLB2305
ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 
วันที่ 25 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 1600 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2
ห้อง CLB2305
อ.ไกรสร  บารมีอวยชัย
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
วันที่ 26 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ห้อง CLB2305
อ.ธานิศ  เกศวพิทักษ์
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 
วันที่ 31 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 14.00 น.
วิชากฎหมายอาญา ภาคความผิด
ห้อง CLB2305
ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 
วันที่ 31 มี.ค. 60
เวลา 14.00 - 20.00 น.
วิชากฎหมายศุลกากร
ห้อง ประชุมสมบัติ วอทอง
อ.สมพงศ์  หลักศิลากุล
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายศุลกากร
 
วันที่ 1 เม.ย. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ห้อง CLB2305
รศ.พันธ์ุทิพย์  กาญจนจิตรา สายสุนทร  
วันที่ 23 เม.ย. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
ห้อง CLB2305
อ.ไกรสร  บารมีอวยชัย
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
วันที่ 30 เม.ย. 60
เวลา 09.00 - 13.00 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
ห้อง CLB2305
อ.ไกรสร  บารมีอวยชัย
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
วันที่ 29 เม.ย. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ห้อง CLB2305
รศ.พันธุ์ทิพย์  กาญจนจิตรา สายสุนทร  
 
บรรยายเสริม/ชดเชย/งดบรรยาย  
วัน/เวลา วิชา/ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
วิชากฎหมายควบคุมฝ่ายปกครอง นัดบรรยายชดเชย กลุ่ม 1, 2, 3
ห้อง CLB2305
อาจารย์ขรรค์เพชร  ชายทวีป  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
เวลา 15.00 น. - 17.00 น.
วิชากฎหมายมหาชนฯ นัดบรรยายชดเชย กลุ่ม 1
ห้อง CLB2214
อาจารย์ขรรค์เพชร  ชายทวีป  
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
เวลา 18.00 น. - 20.00 น.
วิชากฎหมายมหาชนฯ นัดบรรยายชดเชย กลุ่ม 2
ห้อง CLB2303
อาจารย์ขรรค์เพชร  ชายทวีป  
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
เวลา 16.00 น. - 18.00 น.
วิชากฎหมายมหาชนฯ นัดบรรยายชดเชย กลุ่ม 3
ห้อง CLB2214
อาจารย์ขรรค์เพชร  ชายทวีป  
       

 

	LawMedias

 

 
 

 

	กฎหมายน่ารู้

กฏหมายน่ารู้ทั้งหมด >> 2
   
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 17,439 ครั้ง