ข่าวการศึกษา
ประมวลรายวิชาและแผนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2/2559
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2559
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ชมภาพยนต์และเสวนา "การยุติความรุนแรงต่อสตรี"
แบบ ป.ป.ช.07พิมพ์หนังสือกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ประชาสัมพันธ์ให้ส่งผลปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าวอื่นๆทั้งหมด (+2) >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 8
การอบรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวอย่าง รูปแบบ แนวคิ...
กิจกรรมทั้งหมด (+34) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่องการศึกษากฏหมายในอาเซียน
29 มีนาคม 2560 ถึง -
บรรยายพิเศษโดย วิทยากรจากสิงคโปร์กับมาเลเซียให้นักศึกษานิติศาสตร์รับฟัง
30 มีนาคม 2560 ถึง -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
   การนัดบรรยาย  
 
อาจารย์พิเศษ  
วัน/เวลา วิชา/ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย  
วันที่ 12 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายลักษณะพยาน
ห้อง CLB2305
อ.ธานี สิงหนาท
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 
วันที่ 17 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 14.00 น.
วิชากฎหมายอาญา ภาคความผิด
ห้อง CLB2305
ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 
วันที่ 18 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
ห้อง CLB2305
อ.ไกรสร  บารมีอวยชัย
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
วันที่ 19 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ห้อง CLB2305
อ.ธานิศ  เกศวพิทักษ์
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 
วันที่ 24 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 14.00 น.
วิชากฎหมายอาญา ภาคความผิด
ห้อง CLB2305
ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 
วันที่ 25 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 1600 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2
ห้อง CLB2305
อ.ไกรสร  บารมีอวยชัย
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
วันที่ 26 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ห้อง CLB2305
อ.ธานิศ  เกศวพิทักษ์
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 
วันที่ 31 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 14.00 น.
วิชากฎหมายอาญา ภาคความผิด
ห้อง CLB2305
ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 
วันที่ 31 เม.ย. 60
เวลา 14.00 - 20.00 น.
วิชากฎหมายศุลกากร
ห้อง ประชุมสมบัติ วอทอง
อ.สมพงศ์  หลักศิลากุล
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายศุลกากร
 
วันที่ 1 เม.ย. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ห้อง CLB2305
รศ.พันธ์ุทิพย์  กาญจนจิตรา สายสุนทร  
วันที่ 23 เม.ย. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
ห้อง CLB2305
อ.ไกรสร  บารมีอวยชัย
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
วันที่ 30 เม.ย. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
ห้อง CLB2305
อ.ไกรสร  บารมีอวยชัย
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
       
 
บรรยายเสริม/ชดชเย  
วัน/เวลา วิชา/ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย  
       
       

 

	LawMedias

 

 
 

 

	กฎหมายน่ารู้

กฏหมายน่ารู้ทั้งหมด >> 2
   
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 14,429 ครั้ง