ข่าวการศึกษา
ประมวลรายวิชาและแผนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2/2559
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2559
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 8”
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การกำหนดกิจกรรมหรือโครงการการมีส่วนร่วมเพื่อนำมารวมคำนวณ เป็นคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2559
ข่าวอื่นๆทั้งหมด (+2) >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
งานบุญอีสาน ฮีต 12 บุญข้าวจี่
ทำบุญตักบาตรประจำปี 2560 คณะนิติศาสตร์
กิจกรรมทั้งหมด (+31) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2
24 มีนาคม 2560
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
   การนัดบรรยาย  
 
อาจารย์พิเศษ       บรรยายชดเชย    
วัน/เวลา วิชา/ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย   วัน/เวลา วิชา/ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย
วันที่ 20 ก.พ. 60
เวลา 18.00 - 21.00น.
วิชากฎหมายศุลกากร
ห้องประชุมสมบัติ วอทอง
อ.สมพงศ์  หลักศิลากุล   วันที่ 21 ก.พ. 60
เวลา 17.00 - 21.00 น.
วิชาการว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย (กลุ่ม1)
ห้อง CLB2305
อ.สมบัติ  วอทอง
วันที่ 23 ก.พ. 60
เวลา 09.00 - 12.00 น.
วิชาหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย
ห้อง CLB2214
อ.สุวัฒชัย  สิงห์คำ   วันที่ 23 - 24 ก.พ. 60
เวลา 18.00 - 21.00 น.
วิชากฎหมายลักษณะพยาน
ห้อง CLB2303
อ.มิรันตี  เจียรักสุวรรณ
วันที่ 25 ก.พ. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายระหว่างประเทศฯ
ห้อง CLB2303
อ.พันธ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา สายสุนทร   วันที่ 16 มี.ค. 60
เวลา 18.00 - 21.00 น.
วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสหวิทยากร
ห้อง CLB2205
อ.ศุภชัย  วรรณเลิศสกุล
วันที่ 26 ก.พ. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายศุลกากร 
ห้องประชุมสมบัติ  วอทอง
อ.สมพงศ์  หลักศิลากุล        
วันที่ 26 ก.พ. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายลักษณะพยาน
ห้อง CLB2305
อ.ธานี  สิงหนาท        
วันที่ 12 มี.ค. 60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิชากฎหมายลักษณะพยาน
ห้อง CLB2305
อ.ธานี สิงหนาท        
วันที่ 19 มี.ค. 60 วิชา วิธีพิจารณาความอาญา 
ห้อง CLB2305
อ.ธาริศ  เกวพิทักษ์        
วันที่ 26 มี.ค. 60 วิชาวิธีพจารณาความอาญา
ห้อง CLB2305
อ.ธาริศ  เกวพิทักษ์        


 

*                                                                      กฎหมายน่ารู้                                                                         *

กฏหมายน่ารู้ทั้งหมด >> 2
   
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 12,000 ครั้ง