ข่าวการศึกษา
ประกาศรายชื่อูผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โควตารับตรงพื้นที่อีสานและภาคอื่น ประจำปีการศึกษา 2561
รับนักศึกษาใหม่
ประกาศเลื่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+4) >>
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในงานรพีวิชาการ ประจำปี 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริการจองแต่งหน้าและทำผมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ถูกต้องตามระเบียบราชพิธี
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ที่หน่วยเคลื่อนที่ประจำคณะนิติศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+1) >>
 
 
    หนังสือแจ้งเวียน
การเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณปี 2560
แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ประจำปี2560-2564
หนังสือแจ้งเวียนทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานช่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมกฎหมายที่จำเป็นสำหรับครูมัธยม
ขอเชิญเข้าร่วมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 9
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาด...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...
กิจกรรมทั้งหมด (+57) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
   การนัดบรรยาย  
 
อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา1/2560
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
14 ตุลาคม 2560 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครอง 2305 อาจารย์บุบผา  อัครพิมาน
15 ตุลาคม 2560 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครอง 2305 อาจารย์บุบผา  อัครพิมาน
20 ตุลาคม 2560 / 08.00 - 14.00 น. กฎหมายอาญาภาคทั่วไป 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
21 ตุลาคม 2560 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 2305 อาจารย์ยุทธนา  คุ้มมี
28 ตุลาคม 2560 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 2106 อาจารย์สมบัติ  วอทอง
       
8 พฤศจิกายน 2560 / 18.00 น. - 20.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 2305 พ.ต.ท. ดร.สมนึก  เขมทองคำ
11 พฤศจิกายน 2560 / 13.30 น. - 17.30 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 2305 พ.ต.ท. ดร.สมนึก เขมทองคำ
       
 
บรรยายเสริม/ชดเชย ภาคการศึกษา1/2560
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
30 ตุลาคม 2560 / 17.30  เป็นต้นไป ทักษะการศึกษาวิชากฎหมายฯ 
กลุ่มที่เรียนกับอาจารย์รักขิต รัตจุมพฎ,
อาจารย์กิตติยา พรหมจันทร์, อาจารย์มิรันตี เจียรักสุวรรณ
CLB2106 อาจารย์รักขิต  รัตจุมพฎ
30 ตุลาคม 2560 / 18.00 - 20.00 น. กฎหมายตัวแทน นายหน้าฯ CLB2209 อาจารย์ดิเรก บวรสกุลเจริญ
31 ตุลาคม 2560 / 18.00 - 21.00 น. กฎหมายลักษณะครอบครัว กลุ่ม 1  CLB2214 อาจารย์มณฑิรา  แก้วตา
4 พฤศจิกายน 2560 / 09.00 - 12.00 น. กฎหมายรัฐธรรมนูญ  CLB2209 อาจารย์ชัช  วงศ์สิงห์
21 พฤศจิกายน 2560 / 18.00 - 20.00 น. วิธีพิจารณาความอาญา  CLB2305 อาจารย์มิรันตี  เจียรักสุวรรณ
22 พฤศจิกายน 2560 / 18.00 - 20.00 น. อาญา ภาคทั่วไป CLB2305 อาจารย์มิรันตี  เจียรักสุวรรณ


LawMedias


 

 

 

	กฎหมายน่ารู้

กฏหมายน่ารู้ทั้งหมด >>2

 
 

 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 29,907 ครั้ง