วิดิทัศน์แนะนำคณะ Recommendations (English Version)
 
    ข่าวการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขสำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์61(ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 21 ก.พ.61)
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+3) >>
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง ส่งผลปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการประเมินผลการปปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ป.ป.ช.07
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    หนังสือแจ้งเวียน
รายชื่อตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ไทย-อังกฤษ)
แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ประจำปี2560-2564
หนังสือแจ้งเวียนทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
โครงการอบรม หลักสูตร การบริหารงานบุคคลในระบบใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการอบรมหลักสูตร บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21
ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "The Use of Copora in the 21st Century"
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561
คู่มือการสืบค้นกฎหมาย ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
คันชั่งเกมส์ครั้งที่ 1
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเ...
กิจกรรมทั้งหมด (+70) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารคณะนิติศาสตร์
29 มีนาคม 2561
ประชุมสำนักงานเลขานุการประจำเดือน
30 มีนาคม 2561
ประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
12 เมษายน 2561
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด (+36) >>
 
   การนัดบรรยาย  
 
อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา2/2560
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคความผิด 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 / 10.00 - 15.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อาจารย์สมบัติ  วอทอง
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคความผิด 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 / 10.00 - 15.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อาจารย์สมบัติ  วอทอง
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2305 อาจารย์ ไกรสร  บารมีอวยชัย
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายคนต่างด้าว 2205 รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 / 10.00 - 15.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อาจารย์สมบัติ  วอทอง
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล 2303 รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2305 อาจารย์ ไกรสร  บารมีอวยชัย
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 / 10.00 - 15.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อาจารย์สมบัติ  วอทอง
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2305 อาจารย์ไกรสร  บารมีอวยชัย
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2305 อาจารย์ไกรสร  บารมีอวยชัย
 
บรรยายเสริม/ชดเชย ภาคการศึกษา2/2560
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 - 20.00 น. กฎหมายอาญา ภาคความผิด 2303 ดร.อภินันท์  ศรีศิริ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 - 20.00 น. กฎหมายอาญา ภาคความผิด 2303 ดร.อภินันท์  ศรีศิริ
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 - 20.00 น. กฎหมายอาญา ภาคความผิด 2303 ดร.อภินันท์  ศรีศิริ
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 18.00 น. กฎหมายลักษณะเช่าซื้อ เช่าทรัพย์ 2305 อ.ประดิษฐ์  แป้นทอง


LawMedias


 

 

 

	กฎหมายน่ารู้

กฏหมายน่ารู้ทั้งหมด >>2

 
 

 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 42,603 ครั้ง