สำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักงานอธิการบดี
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์..สำนักงานกฎหมายและนิติการ
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเวียนให้จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ให้เป็นไปตามตัวอย่างที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... (อยู่ระหว่างขอให้คณะพิจารณาให้ความเห็น)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
แบบสัญญาค้ำประกัน ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งการเงิน บัญชีและพัสดุ สามารถดาวโหลดไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word ได้ที่คลังเอกสาร
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอำนวยการและสำ...
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปการแลกเปลี่ยนเรียน...
กิจกรรมทั้งหมด (+19) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

 โสำนักงานกฎหมายและนิติการ  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85  ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ (045)353060  โทรสาร (045)353060
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adrungsa@ ubu .ac. th

จำนวนผู้เข้าชม 25,894 ครั้ง