คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเบิกจ่ายกิจกรรม
แบบฟอร์มเอกสารงานการเงิน
ระเบียบ ประกาศ หนังสือแจ้งเวียนงานการเงิน
งานนโยบายและแผน
     งานความเสี่ยง
งานพัสดุ
     แบบฟอร์มงานพัสดุ
     ประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์
     คู่มือต่าง ๆ งานพัสดุ
     ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน งานพัสดุ