สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
 

เกี่ยวกับการศึกษา

ลิ้งค์เว็บไซต์ฐานข้อมูลวารสาร
การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อบังคับ/การรับรองคุณวุฒิ
 
 ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
ฐานข้อมูล สมศ.
 ฐานข้อมูล ScienceDirect
ฐานข้อมูล SJR
ฐานข้อมูล ISI
ฐานข้อมูล Scopus
 ฐานข้อมูล TCI (ฐานข้อมูลเก่า ไม่ได้ใช้อ้างอิงแล้ว
)
 
คู่มือนักศึกษา/ วิทยานิพนธ์/ แบบฟอร์มฯ ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คู่มือวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เว็บไซต์ลงทะเบียนออนไลน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลิ้งค์คณะต่าง ๆ/ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
เว็บไซต์ระบบรายงานข้อมูลนักศึกษา ทคบร. (CGAU)


 
 
    ข่าวการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561
รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา(UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+6) >>
 
 
    ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    หนังสือแจ้งเวียน
หนังสือแจ้งเวียนทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมสร้างทักษะการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปร...
นักศึกษาบัณฑิตได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬาบัณฑิต...
กิจกรรมทั้งหมด (+3) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
Next
 

สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

จำนวนผู้เข้าชม 64,503 ครั้ง