สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
 

เกี่ยวกับการศึกษา

ลิ้งค์เว็บไซต์ฐานข้อมูลวารสาร
การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การเสนอรายชื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การอบรม, การสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา UBU-TEST
การรักษาสถานภาพ/ลาพักการศึกษา
ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อบังคับ/การรับรองคุณวุฒิ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ตารางการดำเนินการในการส่งเรื่องสำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
ฐานข้อมูล TCI (ฐานข้อมูลเก่า)
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2

ฐานข้อมูล สมศ.
ฐานข้อมูล ScienceDirect
ฐานข้อมูล SJR
ฐานข้อมูล ISI
ฐานข้อมูล Scopusคู่มือ/แบบฟอร์มฯ ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คู่มือวิทยานิพนธ์
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
เว็บมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เว็บลงทะเบียนออนไลน์
ลิ้งค์คณะต่าง ๆ / หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 
    ข่าวการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (UBU – Test) ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+7) >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (ubu-test) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
นักศึกษาบัณฑิตได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬาบัณฑิต...
ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ...
กิจกรรมทั้งหมด (+2) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ(NGRC) ครั้งที่ 44 และการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ(IGRC) ครั้งที่ 7
19 ตุลาคม 2560
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ(NGRC) ครั้งที่ 44 และการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ(IGRC) ครั้งที่ 7
20 ตุลาคม 2560
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
ddfsfsdfsdf
Previous
Next
 

สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

จำนวนผู้เข้าชม 37,311 ครั้ง