ยินดีต้อนรับ ... กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติวิธีปฏิบัติสำหรับการจ่ายเงิน กรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 /EB1(2)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 /EB3(1)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวการศึกษา
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าศึกบุตร-สำหรับนักศึกษารหัส-58
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าศึกษาบุตร-สำหรับนักศึกษารหัส 57
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา-ระดับปริญญาตรี-พ.ศ.-2559
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+2) >>
 
 
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฯ
การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
การอนุมัติยกเว้นให้การช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวงานด้านบันทึกข้อมูล
ในระบบ GFMIS
ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2554 (รวมทุกหน่วยงาน)
รายงานผลจัดทำใบ ผข. ประจำเดือน มกราคม 2554 (รวมทุกหน่วยงาน)
รายงานผลจัดทำใบ PO ประจำเดือน มกราคม 2554 (รวมทุกหน่วยงาน)
ข่าวงานด้านบันทึกข้อมูล
ในระบบ GFMISทั้งหมด (+71) >>
 
 
    ข่าวงานด้านบัญชี
รูปแบบรายงานการรับ-จ่ายเงิน (บันทึกข้อความที่ ศธ 0529/ว 431 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
แนวทางการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 สำหรับส่วนราชการ
รายงานการเงินรวมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ข่าวงานด้านบัญชีทั้งหมด (+5) >>
 
 
    ข่าวงานด้านงบประมาณ
ข่าวงานด้านงบประมาณทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวงานด้านพัสดุ
คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดปฎิบัติราชการแทน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข่าวงานด้านพัสดุทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวงานด้านการเงิน
ข่าวงานด้านการเงินทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวงานด้านเงินรายได้
ข่าวงานด้านเงินรายได้ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักการและนโยบายบั...
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศด้านการเงินและบัญช...
กิจกรรมทั้งหมด (+5) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
 

[ ดูทัั้งหมด.. ]


อีก 1 ความภาคภูมิใจ ม.อุบลฯ “รัชชนนท์ แกะมา” 1 ใน10 ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
             สนองนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ โดยคัดเลือกข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต เน้นย้ำ “คนดีควรเชิดชู” หนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดย นายรัชชนนท์ แกะมา เป็นข้าราชการ 1 ใน10 ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทั้งนี้ ป.ป.ท. จักได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการต้นแบบ ทั้ง 10 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง