ยินดีต้อนรับ ... กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0529.3/ว 4128 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งเวียนรูปแบบ/แบบฟอร์มรายงานพัสดุประจำปี
ขออนุมัติวิธีปฏิบัติสำหรับการจ่ายเงิน กรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 /EB1(2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+1) >>
 
 
    ข่าวการศึกษา
แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวงานด้านบันทึกข้อมูล
ในระบบ GFMIS
ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2554 (รวมทุกหน่วยงาน)
รายงานผลจัดทำใบ ผข. ประจำเดือน มกราคม 2554 (รวมทุกหน่วยงาน)
รายงานผลจัดทำใบ PO ประจำเดือน มกราคม 2554 (รวมทุกหน่วยงาน)
ข่าวงานด้านบันทึกข้อมูล
ในระบบ GFMISทั้งหมด (+71) >>
 
 
    ข่าวงานด้านบัญชี
รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
รูปแบบรายงานการรับ-จ่ายเงิน (บันทึกข้อความที่ ศธ 0529/ว 431 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
ข่าวงานด้านบัญชีทั้งหมด (+6) >>
 
 
    ข่าวงานด้านงบประมาณ
ข่าวงานด้านงบประมาณทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวงานด้านพัสดุ
ข่าวงานด้านพัสดุทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวงานด้านการเงิน
ข่าวงานด้านการเงินทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวงานด้านเงินรายได้
ข่าวงานด้านเงินรายได้ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักการและนโยบายบั...
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศด้านการเงินและบัญช...
กิจกรรมทั้งหมด (+5) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
 

[ ดูทัั้งหมด.. ]


อีก 1 ความภาคภูมิใจ ม.อุบลฯ “รัชชนนท์ แกะมา” 1 ใน10 ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
             สนองนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ โดยคัดเลือกข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต เน้นย้ำ “คนดีควรเชิดชู” หนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดย นายรัชชนนท์ แกะมา เป็นข้าราชการ 1 ใน10 ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทั้งนี้ ป.ป.ท. จักได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการต้นแบบ ทั้ง 10 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 58,067 ครั้ง