ยินดีต้อนรับ ... กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจเช็คเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟีแมสสเปคโทรมิเตอร์
สรุปพระราชกฤษฏีกา เดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560
แผนการจัดซื้อ/จ้าดจ้าง ประจำปี งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราธานี /EB4(1)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+10) >>
 
 
    ข่าวการศึกษา
ประกาศ : ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 2559
การจัดจัดสรรค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
ประกาศ กำหนดอัตราค่าปรับการชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาล่าช้า
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged
ประกาศราคากลาง จัดซื้อไนโตรเจนเหลว
สอบราคาซื้อเครื่องผสมแบบปิด (Internal Mixer) จำนวน 1 ชุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวงานด้านบันทึกข้อมูล
ในระบบ GFMIS
ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2554 (รวมทุกหน่วยงาน)
รายงานผลจัดทำใบ ผข. ประจำเดือน มกราคม 2554 (รวมทุกหน่วยงาน)
รายงานผลจัดทำใบ PO ประจำเดือน มกราคม 2554 (รวมทุกหน่วยงาน)
ข่าวงานด้านบันทึกข้อมูล
ในระบบ GFMISทั้งหมด (+71) >>
 
 
    ข่าวงานด้านบัญชี
ผังบัญชีมาตรฐานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับระบบ UBUFMIS
รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี งปม.2559
แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 42 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558)
ข่าวงานด้านบัญชีทั้งหมด (+2) >>
 
 
    ข่าวงานด้านงบประมาณ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงวัฒนธรรม
ข่าวงานด้านงบประมาณทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวงานด้านพัสดุ
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560"
รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
แจ้งวิธีปฏิบัติการจัดทำประกาศรายชื่อผู้ที่ถูกมหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง
ข่าวงานด้านพัสดุทั้งหมด (+1) >>
 
 
    ข่าวงานด้านการเงิน
ขออนุมัติส่งแบบฟอร์มแนวปฏิบัติการขออนุมัติและเบิกจ่ายเงิน(กรณียืมเงินและเบิกจ่าย)
ข่าวงานด้านการเงินทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวงานด้านเงินรายได้
ตอบข้อหารือการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ในกรณีที่มีเงินคงเหลือ
ข่าวงานด้านเงินรายได้ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้าปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศด้านการเงินและบัญช...
เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยอุบลราช...
กิจกรรมทั้งหมด (+4) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
 

[ ดูทัั้งหมด.. ]


อีก 1 ความภาคภูมิใจ ม.อุบลฯ “รัชชนนท์ แกะมา” 1 ใน10 ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
             สนองนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ โดยคัดเลือกข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต เน้นย้ำ “คนดีควรเชิดชู” หนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดย นายรัชชนนท์ แกะมา เป็นข้าราชการ 1 ใน10 ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทั้งนี้ ป.ป.ท. จักได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการต้นแบบ ทั้ง 10 คน

 

Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 32,109 ครั้ง