แหล่งทุนวิจัยในประเทศ
ชื่อแหล่งทุน   Website   ชื่อทุน   ระยะเวลาประกาศ
             
    การสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเรื่อง ปาล์มน้ำมัน, สมุนไพรไทย  
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://www.nrct.go.th/ การวิจัยด้านอาหารเพื่อความมั่นคง และด้านความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2557  14  มีนาคม  – 16 เมษายน 2557
        ขยายระยะเวลาการรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (กลุ่มเรื่องเร่งด่วน: ยางพารา) รอบที่ 2
ปีงบประมาณ 2557
  1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2557
             
        ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 255   24 มีนาคม - 30 เมษายน 2557 
        เสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม โครงการ พวอ.   1 มีนาคม - 30 เมษายน 2557
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   http://www.trf.or.th   งานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์    tel. คุณกิตติศักดิ์ 086-994-0015
        (ขยายระยะเวลารับสมัคร) ทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (กลุ่มเรื่องเร่งด่วน: ยางพารา) รอบที่ 2   15 - 30 มีนาคม 2557
        ทุนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก    
             
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   http://www.mua.go.th   ไม่มีประกาศ    
สำนักงบประมาณ   http://www.bb.go.th   ไม่มีประกาศ    
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   http://www.krisdika.go.th   ไม่มีประกาศ    
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   http://www.onec.go.th   ไม่มีประกาศ    
เครือข่ายกาญจนาภิเษก   http://www.kanchanapisek.or.th   ไม่มีประกาศ    
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   http://www.nstda.or.th   ไม่มีประกาศ    
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   http://www.nectec.or.th   ไม่มีประกาศ    
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ   http://www.mtec.or.th   ไม่มีประกาศ    
             
ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ   http://www.biotec.or.th   ทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน   0 2564 6700 ต่อ 3561-3565
             
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   http://www.hsri.or.th/   การวิจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ เพื่อทดแทนการนำเข้า หรือลดภาระรายจ่ายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557   17 กุมภาพันธ์ ถึง 19 มีนาคม 2557
             
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   http://www.fda.moph.go.th/   ไม่มีประกาศ    
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ   http://www.culture.go.th/   ไม่มีประกาศ    
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   http://www.moe.go.th   ไม่มีประกาศ    
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)   http://www.nacc.go.th   ไม่มีประกาศ    
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย   http://www.ocsb.go.th   ไม่มีประกาศ    
สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน   http://www.nfe.go.th   ไม่มีประกาศ    
กรมควบคุมมลพิษ   http://www.pcd.go.th/   ไม่มีประกาศ    
กรมการศาสนา   http://www.moe.go.th   ไม่มีประกาศ    
กรมการศึกษานอกโรงเรียน   http://www.nfe.go.th   ไม่มีประกาศ    
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   http://www.dip.go.th   ไม่มีประกาศ    
กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี   http://www.most.go.th   ไม่มีประกาศ    
กรมป่าไม้   http://www.forest.go.th   ไม่มีประกาศ    
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   http://www.tourismthailand.org       662-250 5500
การเคหะแห่งชาติ   http://www.nha.co.th   ไม่มีประกาศ    
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย   http://www.bot.or.th   ไม่มีประกาศ    
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   http://www.ipst.ac.th   ไม่มีประกาศ    
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   http://www.clt.or.th   ไม่มีประกาศ    
สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   http://www.onep.go.th/   ไม่มีประกาศ    
             
        ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับอุดมศึกษา    หมดเขต 27 เม.ย. 57
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน   http://www.eppo.go.th/   ทุนการศึกษาในประเทศ    หมดเขต 30 พ.ค. 57
        ทุนการศึกษาต่างประเทศ    หมดเขต 15 พ.ค. 57
             
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย   http://www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ttsf.htm   ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ระยะเวลาขอรับทุน 1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม
             
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   http://www.ftpi.or.th/   ไม่มีประกาศ    
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   http://www.exat.co.th/   ไม่มีประกาศ    
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ   http://www.eppo.go.th/   ไม่มีประกาศ    
             
มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต   http://ird.sut.ac.th/irdnew/index.php?option=com_content&view=article&id=145%3A2012-02-09-11-22-07&catid=26%3Aresearch-funding-resource-domestic-fund&Itemid=213&lang=th   ทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์    กันยายน - พจฤจากยน ของทุกปี
             
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย   http://www.thaiappraisal.org   ไม่มีประกาศ    
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation)   http://www.ttsf.or.th/   ไม่มีประกาศ    
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย   http://www.bot.or.th   ไม่มีประกาศ    
             
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)   http://www.sac.or.th   การให้ทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557   หมดเขต 30 เม.ย. 57  tel.02-880-9429 ต่อ 3503
             
สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข   http://www.dms.moph.go.th   ไม่มีประกาศ    
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   http://www.clt.or.th   ไม่มีประกาศ