คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรงานไฟฟ้าและโทรศัพท์

ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา  จำเริญ

ตำแหน่ง หัวหน้างานไฟฟ้าและโทรศัพท์

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ

(ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ)

โทรศัพท์  045-353071-2

Email : adwattch@ubu.ac.th

 

 

 

 

นายปรีชา  สมสอน

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 045-353071-2

Email :

 

นายพลชาติ  หอมหวล

ตำแหน่ง  วิศวกรปฏิบัติการ (จัดการด้านพลังงาน)

(ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส)

โทรศัพท์  045-353080

Email : protocom888@gmail.com

 

นายแสวง  สันธิ

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

โทรศัพท์  045-353071

Email :

นายวันใจ  แสนประสิทธิ์

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ 2

โทรศัพท์  045-353071-2

Email :-

นายปรัชญา  บุดดารวม

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

โทรศัพท์  045-353071-2

Email : -

นายประจญ  กุลวงศ์

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ระดับ  3

โทรศัพท์  045-353071-2

Email : -

 

 

นายแสน  กุจะพันธ์

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์  045-353071

Email : -

 

นายวิศรุต  ทางาม

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์  045-353071

Email : -

นายทวี  ทาประจง

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์  045-353071

Email : -