คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรงานสำรวจออกแบบและเขียนแบบ

1.นายพุทธินันท์  บุญเรือง  หัวหน้างานสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่ง  ช่างเทคนิค ชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์  3078

---------------------------------------------------------------------

2.นายกรพล  สอนอาจ

ตำแหน่ง  ช่างเขียนแบบ

หมายเลขโทรศัพท์  3078

---------------------------------------------------------------------

3.นายอนล  มิ่งขวัญ

ตำแหน่ง  ช่างเขียนแบบ

หมายเลขโทรศัพท์  3078

---------------------------------------------------------------------

4.นายศักดิ์ดา  กองสมบัติ

ตำแหน่ง  ช่างเทคนิต

หมายเลขโทรศัพท์  3078

---------------------------------------------------------------------

5.นายสุคม  จันสุตะ

ตำแหน่ง  ช่างเทคนิค

หมายเลขโทรศัพท์  3078

---------------------------------------------------------------------

6.นายนคริทร์  ผลาผล

ตำแหน่ง  ช่างเทคนิค

หมายเลขโทรศัพท์  3078

---------------------------------------------------------------------