คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรงานสวน

 

นายสุพัฒน์  เงาะปก

ตำแหน่ง    หัวหน้างานสวนและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ

โทร   045 - 353074

 

นายพนาไพร  สุระนารถ

นักวิชาการเกษตร ชำนาญงาน

โทร   045 -353074

นายวีระพันธ์  คำก้อน

นักวิชาการเกษตร

โทร   045 -353073

 

นางนุชรี  เวียนวัฒนชัย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร   045 -353073

นายทองลา  สารีที

พนักงานทั่วไป

โทร   045 -353073