คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรงานบำบัดน้ำเสียและขยะมูลฝอย

นายนุกูล  มงคล

นักวิชาการเกษตร 8 ระดับ 8  ชำนาญการ

ตำแหน่ง  ::  หัวหน้างานบำบัดน้ำเสียและขยะมูลฝอย

โทร ::  045-353068  ภายใน  3068

E - mail  ::

 

นายสิทธิชัย  ปารกฎรัตน์

ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป ระดับ 1

โทร ::  045-353068  ภายใน  3068

E - mail  ::
 

นายธวัชชัย  นามพรม

ตำแหน่ง  คนงาน

โทร ::  045-353068  ภายใน  3068

E - mail  ::

 

นายทองจันทร์  จตุราเพศ

ตำแหน่ง  คนงาน

โทร ::  045-353068  ภายใน  3068

E - mail  ::

 

นายสำเริง  พลอามาตย์

ตำแหน่ง  คนงาน

โทร ::  045-353068  ภายใน  3068

E - mail  ::

 

นายจรัญ  สิงห์ชาลี

ตำแหน่ง  คนงาน

โทร ::  045-353068  ภายใน  3068

E - mail  ::

 


 

นายสยาม  กุจะพันธ์

ตำแหน่ง  คนงาน

โทร ::  045-353068  ภายใน  3068

E - mail  ::

 

 

นายนนทะกา  เกษสุวรรณ

ตำแหน่ง  คนงาน

โทร ::  045-353068  ภายใน  3068

E - mail  ::