คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรงานซ่อมบำรุง

 

นายศักดิ์ดา  กองสมบัติ

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

หมายเลขโทรศัพท์ : 3078

..................................................................................................................

นายวิเชียร  วงศ์อินทร์

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์ -

...................................................................................................................

นายจรูญ  ถิ่นถาวร

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์ -

...................................................................................................................

นายสง่า  แ้ก้วสิงห์

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์ -

...................................................................................................................

นายสังวาลย์  วงศรีพรม

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์ -

...................................................................................................................

 

นายสมภาร  มีนิยม

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์ -

...................................................................................................................