คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคคลากรงานบริหารทั่วไป

1.นางนุชรี  เวียนวัฒนชัย  หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หมายเลขโทรศัพท์  3076

-----------------------------------------------------------------------------------------

2.นางกอง  เลือกสรรค์

ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หมายเลขโทรศัพท์  3076

-----------------------------------------------------------------------------------------

3.นายธนากร  นามสุวรรณ์

ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หมายเลขโทรศัพท์  3075

-----------------------------------------------------------------------------------------

4.นางธันย์ชนก  เทศนา

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์  3075

-----------------------------------------------------------------------------------------

5.นางวรยา  สากุลา

ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หมายเลขโทรศัพท์  3075

-----------------------------------------------------------------------------------------