คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
Loading...

Loading...

ปฏิทินกิจกรรม

22 สิงหาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ"
29 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
13 กันยายน 2562 - 14 กันยายน 2562
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 13-14 กันยายน 2562
8 พฤศจิกายน 2562 - 9 พฤศจิกายน 2562
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562
10 มกราคม 2563 - 11 มกราคม 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10-11 มกราคม 2563