คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

       

 

                 

 

 

 

 

                    
  
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย    

 
                                                      

นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน

                                                      

            
นางสาวสุภัชญา ถาวรถิระกุล
นักวิชาการศึกษา


 
 
นายเชาว์วัฒน์ ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป