คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

 

 ศ.พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

    

 

                                                                    


ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

                                                                  

 


ศ.อมร จันทรสมบูรณ์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 


 กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 
รศ.สุมนต์ สกลไชย
 กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 


รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

   
ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ


นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

   
นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

 


กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

 

 

 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ประธานสภาอาจารย์

 

 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

 ผศ.ชริดา  ปุกหุต
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์


         

 

 

 

      

   ผศ.สุรศักดิ์ คำคง
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์


  

 

 

 


ผศ.สงวน  ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

 

 

 

 

 

 

                    ศ.ทวนทอง จุฑาเกตุ                    
อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์

ศ.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

  

 

 

 

 

 นายประดิษฐุ์ แป้นทอง
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

             

                    

 

 

 

                    

นายพัน พงษ์ผล
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

    
     
 
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

                        
   นางอรอนงค์ งามชัด 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประสานงาน


นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองแผนงาน