สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอทุนภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทย เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอทุนภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทย
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
 
ลักษณะทุนที่ให้การสนับสนุน
1. ทุนการศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้เป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 5 ทุน วงเงินไม่เกินทุนละ 120,000บาท  
2. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก  จำนวน 4 ทุน วงเงินไม่เกินทุนละ  300,000 บาท 
3.ทุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวน 2 ทุน วงเงินไม่เกินทุนละ 120,000 บาท 
4. ทุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย จำนวน 3 ทุน วงเงินไม่เกินทุนละ 120,000 บาท 
 
5. เน้นการวิจัยด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านรวมกัน ดังต่อไปนี้
    (1)  ด้านชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์
    (2)  ด้านเกษตรครบวงจรเพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสุขภาพ
    (3)  ด้านเทคโนโลยีวัสดุ ยางและพอลิเมอร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    (4)  ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
    (5)  ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย
    (6)  ด้านสมุนไพร
    (7)  ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 
6. ระยะการดำเนินงานไม่เกิน 8 เดือน (ก.พ.2561-ก.ย.2561) 
 
นักวิจัยท่านใดสนใจสามารถ Download ประกาศทุน และแบบฟอร์มได้ตามเอกสารแนบ
ปิดรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
 

รายละเอียดแนบ
| รายละเอียดเพิ่มเติม
 
    ประกาศข่าวโดย ปัญจีรา ศุภดล งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ สำนักงานอธิการบดี
    วันที่ประกาศข่าว 2018/01/03 , 16:53:56   อ่าน 291 ครั้ง
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 133,750 ครั้ง