ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งขอความร่วมมือบัณฑิต "ดาวน์โหลดแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต " เพื่อให้นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชากรอกแบบฟอร์ม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศแจ้งขอความร่วมมือบัณฑิตดาวน์โหลดแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชากรอกแบบฟอร์ม ประจำปีการศึกษา 2560

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความกรุณาจากผู้ใช้บัณฑิตในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และปัจจุบันได้เข้าทำงานในหน่วยงานของท่าน ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม และประเทศชาติ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบการ และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ต่อไป  


  ในการนี้ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสำรวจฯ ฉบับนี้ หรือมอบหมายให้ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ตอบแบบสำรวจฯ ฉบับนี้ ตามข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน ถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยฯ จะนำมาศึกษาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน หน่วยงาน และบัณฑิต  พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจฯ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 

1. แบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้บัณฑิตทุกคณะ

2. แบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้บัณฑิต  คณะเภสัชศาสตร์ 

 
 
    ประกาศข่าวโดย กมลวรรณ จันทป พระราชทานปริญญาบัตร สำนักงานอธิการบดี
    วันที่ประกาศข่าว 2016/11/17 , 10:43:59   อ่าน 8150 ครั้ง
 


หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ�กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 ,คุณชิตชัย โทรศัพท์ .045-353109, คุณทัศนีย์ โทรศัพท์ .045- 288400 ต่อ 1502
(ในวันและเวลาราชการ)�

Admin Login
จำนวนผู้เข้าชม 187,809 ครั้ง