สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอื่นๆ
เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด "การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561"
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลทางการศึกษา ThaiEdResearch
ประชาสัมพันธ์รางวัล "นักชีวเคมีและชีวโมเลกุล" ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช.
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย "ช่างเทคนิคภาคการผลิตรุ่นใหม่ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0"
รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : ICH GCP)
   
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 98,152 ครั้ง