สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561
ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน
   
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 40,262 ครั้ง