สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
กำหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2560
   
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 28,831 ครั้ง