สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
เชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562
ทุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ 2560
   
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 86,125 ครั้ง