การจัดการความรู้
 
    ภาพกิจกรรม
       การจัดโครงการกิจกรรม Show and Share 2014

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำเครื่องมือ “การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management (KM) มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) อันจะเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ

ดังนั้น ศูนย์การจัดการความรู้ จึงได้จัดโครงการ UBU SHOW and SHARE ๒๐๑๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

๑)        เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การนำเครื่องมือการจัดการความรู้ของบุคลากรคณะ/สำนัก/วิทยาลัย/หน่วยงานต่างๆ

๒)        เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของปฏิบัติงาน

๓)        เพื่อให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานใน คณะ/สำนัก/หน่วยงาน/วิทยาลัย ได้เสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจำ และมีการพัฒนาจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติงานที่ดี / แนวปฏิบัติงานที่ดี

วิธีการดำเนินงาน

๑)        การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบุคลากร

๒)        การประกวดการนำเสนอโปสเตอร์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรจากคณะ/สำนัก/วิทยาลัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 11,987 ครั้ง