การจัดการความรู้
 
    ภาพกิจกรรม
       วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2522  และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านปฏิบัติงานและบุคลากรดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2555  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2522  เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ 22  ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และบุคลากร คณะ / สำนักงานอธิการบดี เข้ารับรับ จำนวนทั้งสิ้น 37 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 11,987 ครั้ง