การจัดการความรู้
 
    ภาพกิจกรรม
       การจัดกิจกรรม Show and Share

     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554  ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม Show and Share    กลุ่มสายวิชาการ และสายสนับสนุน  ณ ห้องประชุมวารินชำราบ และห้องพิบูลมังสาหาร

โดยมี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบรอหารทรัพยากรมนุษย์  ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้  เป็นประธาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 11,991 ครั้ง