ภาพกิจกรรม
       ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล บรรยายวิชาหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อบทบาทของผู้สอนกฎหมายในสถานการณ์ปัจจุบัน

              ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายวิชาหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อบทบาทของผู้สอนกฎหมายในสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
จำนวนผู้เข้าชม 84,209 ครั้ง