ภาพกิจกรรม
       โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2561

              ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2561 โดย ดร.วศิน  โกมุท รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายหอพักนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3  สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ การสุขาภิบาลอาหาร โดย อาจารย์จิราภรณ์  หลาบคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการที่ดี โดย นายภาคภูมิ โทนหงสา ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้  

1. เพื่อให้ความรู้ทางด้านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร และการบริการที่ดี
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบกิจการร้านค้าของตนเอง
  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
3. เพื่อการบริการที่ดีต่อผู้รับบริการ

                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 196,247 ครั้ง