ภาพกิจกรรม
       การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

          ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม 2561 การคัดเลือกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการและการสาธิตการประกอบอาหาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 179,901 ครั้ง