ภาพกิจกรรม
       การตรวจประเมินความพึงพอใจผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

         ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดให้มีการตรวจประเมินความพึงพอใจผู้ประกอบการร้านอาหารภายในโรงอาหารกลาง 1 โรงอาหารกลาง 2 ศูนย์อาหาร โรงอาหารคณะบริหารศาสตร์ โรงอาหารคณะศิลปศาสตร์ ร้านกาแฟสด ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่างและร้านถ่ายเอกสาร ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ในวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 179,929 ครั้ง