การจัดการความรู้
 
    ภาพกิจกรรม
       โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ. โรงแรมศาีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมสัมมนาทั้งส้ิน 24 ท่าน ดังนี้

คณะเกษตรศาสตร์               จำนวน   2  ท่าน

คณะนิติศาสตร์                    จำนวน  3  ท่าน

คณะบริหารศาสตร์               จำนวน  1  ท่าน

คณะพยาบาลศาสตร์            จำนวน  3  ท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์            จำนวน  1  ท่าน

สำนักวิทยบริการ                  จำนวน  4  ท่าน

สำนักงานพัฒนาหลักสูตร      จำนวน  4  ท่าน

สำนักงานบริหารบัณฑิต         จำนวน  1  ท่าน

กองบริการการศึกษา              จำนวน  3  ท่าน

กองการเจ้าหน้าที่                   จำนวน  2  ท่าน

โดยมีการจัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ 

 "KM 4.0 for QA"  โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร

"การจัดการความรู้ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา" โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ  นภาธร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ โดย ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง

กลุ่มที่ 2 เทคนิคการบริหารหลักสูตร OBE (Outcome Based Education) โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร

กลุ่มที่ 3  เทคนิคการให้บริการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ โดย รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ

กลุ่มที่ 4 Big data Analysis for QA  Development System  โดย รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 10,786 ครั้ง