สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ภาพกิจกรรม
       เวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประจำปี 2560 รอบ 3 เดือน

วันที่ 25 ธ.ค. 2560 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ได้จัดกิจกรรม เวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประจำปี 2560 รอบ 3 เดือน ภายใต้โจทย์การวิจัย "การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ" และ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัด" 
โดยได้รับเกียรติจาก
1. คุณชัยวัฒน์ อังคีรส สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดอุบลราชธานี
2. คุณปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ รักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
3. คุณวิสิฏฐ มณีวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนง.จังหวัดอุบลราชธานี
4. คุณวิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. คุณรัชนีกร พบบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับนักวิจัย เพื่อปรับปรุงการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 133,752 ครั้ง