ภาพกิจกรรม
       รวมพล..บัณฑิตลูกหลาน ม.อุบลฯ รับปริญญาบัตร ปีการศึกษา2559“กันเกรา รุ่นที่ 26”

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต รุ่นที่ 26 ทุกท่าน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีบัณฑิตจากทุกคณะ/วิทยาลัย จำนวน 2,927 ราย โอกาสนี้ มีบัณฑิตซึ่งเป็นบุตรหลานของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานมากว่า 30 ปี ซึ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่บริการอีสานตอนล่างอย่างเท่าเทียม และเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลัย และศึกษาตามระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาเช่นเดียวกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้  จำนวน 14 ราย  ดังนี้

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย ได้แก่

        1. นางสาวกีรติ ตียาพันธ์วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) เกียรตินิยม อันดับ 2 

            บุตรสาวของ นางเรไร  กาฬบุตร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

         2. นายศราวุธ  ทัพซ้าย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

             บุตรชายของ นายวรายุทธ  ทัพซ้าย นักวิทยาศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ราย ได้แก่

          1.นางสาวกิตติยา กิจแสวงวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 

             บุตรสาวของ นายผดุง กิจแสวง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ และ นางสุนิสา กิจแสวง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

          2.นางสาวดาวนภา  ราตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

             บุตรสาวของ นายสุรชัย  ราตรี พนักงานทั่วไป สังกัด คณะเกษตรศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 2 ราย ได้แก่

         1.นางสาวณัชฎา ประสิทธิภูริปรีชาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

            บุตรสาวของ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

         2.นางสาวชนิญญา  ปุยฝ้าย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

            บุตรสาวของ นายสมร  ปุยฝ้าย พนักงานทั่วไป สังกัด สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 3 ราย ได้แก่

        1.นางสาวอุษณา พิมพ์บุญมาศิลปศาสตรบัณฑิต  (การพัฒนาสังคม)  เกียรตินิยม อันดับ 1

           บุตรสาวของ นางสุกัญญา  พิมพ์บุญมา  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

          2.นางสาวปุณยาพร  บั้งทองศิลปศาสตรบัณฑิต  (การพัฒนาสังคม)  เกียรตินิยม อันดับ 2

            บุตรสาวของ นายวิทยา  บั้งทอง พนักงานสถานที่ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

          3.นางสาวกัลยาณี บังสีศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาไทยและการสื่อสาร)  เกียรตินิยม อันดับ 2

            บุตรสาวของ นายอานุภาพ  บังสี  พนักงานขับรถยนต์  สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ 

บัณฑิตคณะบริหารศาสตร์ จำนวน 3 ราย ได้แก่

         1.นางสาวสโรชา   พละสาร  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)

            บุตรสาวของ นายสมชาย  พละสาร  วิศวกรปฏิบัติการ สังกัด คณะเกษตรศาสตร์  และ นางวาริณี  พละสาร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญพิเศษ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์        

          2.นายธนกร  ธนสรรวนิช  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

            บุตรชายของ นางวิยะดา ธนสรรวนิช นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักวิทยบริการ

         3.นายชัยวุฒิ  พิมพ์สารบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)

            บุตรชายของ นางสุจิตร  พิมพ์สาร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 ราย ได้แก่

          1.นายธีริทธิ์  ทยุติยธรนิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

             บุตรชายของ นายรอยอินทร์  ทยุติยธร กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 1 ราย ได้แก่

          1.นางสาวสุภาพร แก่นก่อรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

             บุตรสาวของ นายลา  แก่นกอ พนักงานทั่วไป สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี และร่วมชื่นชมกับความสำเร็จของบัณฑิต รุ่นที่ 26 และครอบครัวบัณฑิตทุกท่าน และขอให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในชีวิตในการทำงาน ใช้ความรู้และวิชาชีพที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

                                                                       เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ�กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 ,คุณชิตชัย โทรศัพท์ .045-353109, คุณทัศนีย์ โทรศัพท์ .045- 288400 ต่อ 1502
(ในวันและเวลาราชการ)�

Admin Login
จำนวนผู้เข้าชม 185,321 ครั้ง