ภาพกิจกรรม
       สารแสดงความยินดี บัณฑิตรุ่นที่ ๒๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สารแสดงความยินดี บัณฑิตรุ่นที่ ๒๖

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

ในนามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ทุกๆ ท่าน การสำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาถือว่าท่านมีความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จะไปประกอบวิชาชีพ  ตามสาขาที่ท่านได้ศึกษามา  แต่การประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จ  และมีความเจริญก้าวหน้า ยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น  ท่านจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง  และจะต้องประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีความขยันหมั่นเพียร  อดทนและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติเมื่อมีโอกาส จึงขอให้บัณฑิตทุกท่านได้ตระหนักในสิ่งเหล่านี้ไว้เสมอ  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตทุกท่านจะใช้ความรู้ที่ได้รับให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง  ต่อประเทศชาติ  และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยด้วย

 

                    โอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งที่ท่านเคารพบูชา   โปรดประทานพรให้ท่านประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ  มีความสุขสมหวัง      และมีสุขภาพที่สมบูรณ์ดีตลอดไป

 

 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล             

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        


หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ�กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 ,คุณชิตชัย โทรศัพท์ .045-353109, คุณทัศนีย์ โทรศัพท์ .045- 288400 ต่อ 1502
(ในวันและเวลาราชการ)�

Admin Login
จำนวนผู้เข้าชม 140,873 ครั้ง