ภาพกิจกรรม
       จัดการประชุมจัดทำแผนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก

     

           คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมจัดทำแผนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมนิติศาสตร์ 1 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ (อาคารคณะนิติศาสตร์หลังใหม่) ที่ผ่านมา

            โดยมีนายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมจัดทำแผนความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) นำโดย Mr. Saly DETCHMONGKHOUN Dean of Faculty of Law-Administration , Mr. Arnunsin YATRA และ Mr.Oudomsack POMMAHAXAY Head of Department of Administration โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าจะจัดให้มีรายวิชากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของลาว ในหลักสูตรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายวิชากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทย ในหลักสูตรคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก  และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำวิจัย ผลงานวิชาการ บทความร่วมกัน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ซึ่งการประชุมเต็มไปด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง มีความเห็นสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ คือ

“โรงเรียนกฎหมายชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

 

ลัพธวรรณ ดวงตา /ข่าว

พัฒนพงศ์ เกษกรณ์/ภาพ

       

 
 
 
 
        
จำนวนผู้เข้าชม 53,508 ครั้ง