การจัดการความรู้
 
    ภาพกิจกรรม
       สรุปการเข้าร่วมสัมมนา Mini_UKM ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฏาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยตัวแทนจากคณะ/สำนัก จำนวน  6 คน  เข้าร่วมการประชุมสัมมนา Mini_UKM ครั้งที่  16  ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฏาคม  2560  ณ อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 13 กรกฏาคม  2560  กิจกรรม Pre-Workshop

- หัวข้อการจัดการความรู้ "มือใหม่หัดขับ" โดย รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ

- หัวข้อ  เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" โดย ศ.นพ.วุฒิชัย   ธนาพงศธร

วันที่ 14-15  กรกฏาคม  2560 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- แนวทางการจัดทำวิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  โดย รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา

- เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" โดย ศ.นพ.วุฒิชัย   ธนาพงศธร

- การสร้าง Sucesser เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา  โดย รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 10,787 ครั้ง