สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ภาพกิจกรรม
       อบรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวข้อ “การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย”

           โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด จัดอบรมในหัวข้อ “การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง U2 โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ให้กับนักวิจัยที่รับทุนโครงการและเครือข่ายวิจัยที่สนใจ  เพื่อเติมแนวคิด แง่มุมในการออกแบบการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้นได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ช่วยทำให้วิเคราะห์ ออกแบบงาน ได้แนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานความก้าวหน้าโครงการได้ชัดเจนมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 129,019 ครั้ง