สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ภาพกิจกรรม
       กิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 10 “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

   เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ได้จัดกิจกรรม Research Café  ครั้งที่ 10   ขึ้น ในหัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”ณ ห้องประชุม CMP401 ชั้น 4วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกิจกรรมเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของนักวิจัย 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ และรศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกลุวัฒนา อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณภายนอกได้แก่ นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และ ทพญ.น้ำเพชร  ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเล่าถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อแสวงหาความร่วมมือสู่การพัฒนาโจทย์การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตอบข้อสงสัย  โดย ผศ.(พิเศษ)กาญจนา ทองทั่ว มีบุคลากรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากหลายคณะสาขา

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่เว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/web/research 
Facebook : ABC Research.UBU แล้วมาพบกันในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 110,889 ครั้ง