สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
    ภาพกิจกรรม
       ม.อุบลฯ จัดมหกรรม “งานเกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิด “งานเกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง” โดยมี นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นายอำนวย  ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560 และ ศาสตราจารย์(พิเศษ)จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกับองค์กรภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชนทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ร่วมสร้างสรรค์นิทรรศการน้อมรำลึกถึงปราชญ์แห่งการพัฒนาการเกษตร โดยแสดงพระราชกรณียกิจในโครงการพระราชดำริ การจัดแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการดิน น้ำ พืช อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อในพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน อันเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้แก่ประชาชนและแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งองค์การประชาชาติก็ได้ประกาศเชิดชูว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศ ไทยและนานาชาติ และเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเผยแพร่แก่ เกษตรกรและผู้สนใจให้เข้าถึง เข้าใจความพอมี พอกิน พอใช้ และไม่เบียดเบียนกัน ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีความ มั่นคง พอเพียง ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนการขยายผลสู่กลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคตต่อไป

 

ที่มา : ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 41,200 ครั้ง