สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
    ภาพกิจกรรม
       ม.อุบลฯ ต้อนรับอัครราชทูต สหภาพยุโรป และส่งมอบงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ พร้อมเปิดตัวสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จำกัด ครบวงจร เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 ณ ม.อุบลฯ

ม.อุบลฯ ต้อนรับอัครราชทูต สหภาพยุโรป และส่งมอบงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ พร้อมเปิดตัวสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จำกัด ครบวงจร เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 ณ ม.อุบลฯ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จังหวัดอุบลราชธานีภายใต้บริหารงานของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สหภาพยุโรป และมูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบงานการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นทางการให้แก่สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จำกัด ครบวงจร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมี นายนิกร  สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับนางหลุยซา  ราเกย์ อัครราชทูต รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้ติดตามให้เกียรติเป็นสักขีพยานการส่งมอบงานและเปิดตัวสหกรณ์ เกษตรอินทรีย์ จำกัด ศาสตราจารย์(พิเศษ)จอมจิน  จันทรสกุลนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา  ซาฮีร์รอง อธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประธานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและปรับต่อต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ การส่งมอบงานการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้แก่สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จำกัด ครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพ รวมทั้งการลดและบรรเทาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศให้แก่ เกษตรกร จากนั้นเป็นการแนะนำคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จำกัด โดยมี นายธวัช  แสงแดง ทำหน้าที่ประธานสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จำกัด กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติหลังการรับมอบโครงการจัดตั้งสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จำกัด ครบวงจร ว่ามีแนวทางและเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานสากล มีพัฒนาการแปรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การจัดตั้งสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จำกัด ที่ต้องการเป็นผู้นำการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลต่อไป

 

 

เครดิต : ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 41,200 ครั้ง