การจัดการความรู้
 
    ภาพกิจกรรม
       การบรรยายสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 14

หัวข้อการบรรยายพิเศษ

1. เทคนิคการบริหารหลักสูตรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดย ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร

2. มือใหม่หัดขับ โดย รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ

3. แนวทางการจัดทำวิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

    โดย รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา

4. บรรยาย "การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพและยั่งยืนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

     โดย รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ (ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง)

        

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 11,987 ครั้ง