การจัดการความรู้
 
    ภาพกิจกรรม
       โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่  17-19 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการสัมมนาสมาชิกเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  Mini_UKM  ครั้งที่ 14  โดยกำหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)  ดังนี้

๑. แนวทางการจัดทำวิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ          อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  โดย รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา

๒. เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ โดย ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร

๓. การสร้าง Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา

     โดย  รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ

ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา : บทบาทที่เปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษา โดย นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมสัมมนาฯ  ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ในการนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมประชุมด้วย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 11,987 ครั้ง