ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    ภาพกิจกรรม
Page : 1 2
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล...
5 เมษายน 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล...
1 เมษายน 2562

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียาง และพอลิเมอร์ภาควิชาเคมี คณ...
22 มีนาคม 2562

นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลั...
8 มีนาคม 2562

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์...
28 กุมภาพันธ์ 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาล...
27 กุมภาพันธ์ 2562

เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการประมาณค่าความไม่แน่นอนข...
27 ธันวาคม 2561

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอ...
20 กันยายน 2561

Prof. Kurt Kalcher และ Prof. Georg Raber จาก Karl - Franzens - University of Graz, Austria ได้เยี่ยมชมศูนย...
30 สิงหาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมบริหารง...
29 สิงหาคม 2561

คณะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มาเยี่...
20 สิงหาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับการเยี่ยมชมจาก เคร...
31 กรกฎาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับการฝึกอบรมในหลักส...
9 กรกฎาคม 2561

นักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ (โครงการ วมว.) เข้า...
27 มิถุนายน 2561

ภาพบรรยากาศ การอบรม และการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ใช้แส...
20 มิถุนายน 2561

ภาพบรรยากาศ การอบรม และใช้งานเครื่องวิเคราะห์ธาตุคา...
4 มิถุนายน 2561

ภาพบรรยากาศ การอบรม เครื่องกรองแบบอัลตราฟิลเตรชัน (Ultra...
25 พฤษภาคม 2561

ภาพบรรยากาศ การอบรม เรื่อง"การประยุกต์ใช้เครื่องวัดส...
24 พฤษภาคม 2561

ภาพบรรยากาศ การอบรม และการสาธิตการใช้งานเครื่องโครม...
17 พฤษภาคม 2561

"โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหา...
16 พฤษภาคม 2561

กศึกษาสาขาเทคโนโลยียาง และพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะว...
4 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยียาง และพอลิเมอร์ คณะ...
2 พฤษภาคม 2561

การอบรม และการสาธิตการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ และแยก...
25 เมษายน 2561

นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้มาเรียน...
20 เมษายน 2561

       

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,523 ครั้ง