ภาพกิจกรรม
Page : 1 2 3
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...
15 พฤศจิกายน 2560

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาด...
13 พฤศจิกายน 2560

คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติและแลกเปล...
3 ตุลาคม 2560

จัดการประชุมจัดทำแผนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณ...
29 กันยายน 2560

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ชิงถ้วยประท...
28 กันยายน 2560

พิธีไหว้ครู คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประ...
24 กันยายน 2560

เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการ...
22 กันยายน 2560

สัมมนาเรื่อง ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและระบบงานสอบส...
8 กันยายน 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปฐมน...
4 สิงหาคม 2560

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมปีหนึ่ง
2 สิงหาคม 2560

โครงการพัฒนาเยาวชนต้นแบบยุติธรรมชุมชน
1 กรกฎาคม 2560

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว...
28 มิถุนายน 2560

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจา...
5 มิถุนายน 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ...
2 มิถุนายน 2560

เสวนาทางวิชาการในหัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไท...
31 พฤษภาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำบุ...
31 พฤษภาคม 2560

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
26 พฤษภาคม 2560

ประชุมจัดทำแผนบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ...
17 พฤษภาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยช...
30 เมษายน 2560

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศสมาคมอาเซียน ประ...
24 เมษายน 2560

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของก...
29 มีนาคม 2560

กิจกรรม ชมภาพยนต์และเสวนา"การยุติความรุนแรงต่อสตรี"
28 มีนาคม 2560

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “พลวัตกฎหมายภ...
24 มีนาคม 2560

การอบรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวอย่าง รูปแบบ แนวคิ...
16 มีนาคม 2560

       

 
จำนวนผู้เข้าชม 29,907 ครั้ง