สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ภาพกิจกรรม
Page : 1 2 3 4
เวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประจำปี 2559 รอบ 12 เด...
25 มกราคม 2561

ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังปร...
24 มกราคม 2561

เวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประจำปี 2560 รอบ 3 เดื...
25 ธันวาคม 2560

อบรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวข้อ “ก...
25 พฤษภาคม 2560

อบรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวข้อ “ก...
24 พฤษภาคม 2560

กิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 10 “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโจทย์กา...
16 พฤษภาคม 2560

ประชุมนำเสนอข้อเสอโครงการวิจัย ประจำปี 2560 รอบที่ 2
4 เมษายน 2560

เวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีพ.ศ.2559 (รอบที่2) แล...
8 มีนาคม 2560

กิจกรรม Research Café ครั้งที่ 9 “การผลักดันผลงานวิจัยสู่กา...
28 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพกิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 8 “การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเ...
31 มกราคม 2560

ประชุมระดมความเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยประเด็น “ผู้ส...
27 มกราคม 2560

ประชุมสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2559...
22 ธันวาคม 2559

Research Cafe ครั้งที่ 7 “เทคนิคการสื่อสารงานวิจัย และการประชา...
28 พฤศจิกายน 2559

ภาพกิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 6 “เคล็ด(ไม่)ลับ การบริหารการเ...
20 ตุลาคม 2559

ภาพกิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 5 “ตัวอย่างผลงานวิจัยเชิงบูร...
20 กันยายน 2559

ภาพการอบรมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" ระหว่างวัน...
29 สิงหาคม 2559

กิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 4 “การบูรณาการงานวิจัยสู่การใช้...
22 กรกฎาคม 2559

การประชุมพัฒนาโจทย์การวิจัยสร้างเครือข่ายความร่วมม...
7 มิถุนายน 2559

การประชุมวิเคราะห์ฐานข้อมูลการวิจัยประเด็น “ข้าว” กร...
26 พฤษภาคม 2559

กิจกรรม Research Cafeครั้งที่ 3 “เตรียมข้อเสนอการวิจัยอย่างไร...
17 พฤษภาคม 2559

ภาพกิจกรรม Research café ครั้งที่ 2 “การสร้างทีมวิจัยจะเริ่ม...
7 เมษายน 2559

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการครั้งที่ 2/2559
17 มีนาคม 2559

กิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 1“เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนัก...
25 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรม การประชุม “ระดมความคิดเห็นสู่การวิจัยเพื่อส...
24 กุมภาพันธ์ 2559

       

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 129,011 ครั้ง