คลังเอกสาร  
      พระราชบัญญัติ | ค้นหาเอกสาร
พรบ.มหาวิทยาลัยอุบราชธานี
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
พรบ.บำเหน็จบำนาญและเงินผลประโยชน์
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 

อีเมล์ : autonomous@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 6,146 ครั้ง