การจัดการความรู้
 
คลังเอกสาร  
      รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย | ค้นหาเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการฯ 

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 10,819 ครั้ง