การจัดการความรู้
 
คลังเอกสาร  
      คำสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ | ค้นหาเอกสาร
คำสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 1386/2554
คำสั้ง 1386/2554
คำสั่งม.อบ.1411/2554
คำสั่ง1411/2554
คำสั่งแก้ไข 1501
คำสั้ง 1501/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ปี 2557
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 84/2557 

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 10,788 ครั้ง