การจัดการความรู้
 
คลังเอกสาร  
      องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ปีงบประมาณ 2557 | ค้นหาเอกสาร
แผนการจัดการความรู้
รายงานผลการสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-050

   E-mail: tp1171@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม 9,814 ครั้ง