การจัดการความรู้
 
คลังเอกสาร  
      องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ปีงบประมาณ 2557 | ค้นหาเอกสาร
แผนการจัดการความรู้
รายงานผลการสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 10,786 ครั้ง