สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
คลังเอกสาร  
      รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 | ค้นหาเอกสาร
ครั้ง 1/2560
ครั้งที่ 2/2560
ครั้งที่ 3/2560
ครั้งที่ 4/2560
ครั้งที่ 5/2560
ครั้งที่ 6/2560
ครั้งที่ 7/2560
ครั้งที่ 9/2560
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ) 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 40,306 ครั้ง